Bản Việt tiền thân là công ty Giáo dục và Công nghệ Quốc tế Châu Á – IAC, được thành lập năm 2010, với sứ mệnh tạo lập các hệ thống giáo dục ưu việt, các sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng công nghệ hỗ trợ chuyên sâu cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Hệ thống BDVH Điểm 10+

Hệ thống BDVH Điểm 10+

 

 

Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ Tinh Hoa

Ngoại ngữ Tinh Hoa

 

Sơ đồ Công ty Bản Việt


Sơ đồ công ty Bản Việt